Slide background

12apostoloi

­πὸ τὴν Δευ­τέ­ρα με­τὰ τὴν Κυ­ρι­α­κὴ τῶν ­γί­ων Πάν­των ἀρ­χί­ζει νη­στεί­α τῶν ­γί­ων ­πο­στό­λων, νη­στεί­α δη­λα­δὴ ποὺ εἶ­ναι ­φι­ε­ρω­μέ­νη στοὺς ­γί­ους ­πο­στό­λους καὶ δι­άρ­κει­ά της ποι­κί­λει ­να­λό­γως μὲ τὴν ­με­ρο­μη­νί­α ἑορτασμοῦ τοῦ Πά­σχα ­πὸ τὴν ­ποί­α ­ξαρ­τᾶ­ται ­ναρ­ξή της.

Πολ­λοί ­σως ­γνο­οῦν τή νη­στεί­α αὐ­τή. Γι᾿αὐ­τὸ ἂς ση­μει­ώ­σου­με με­ρι­κὰ βα­σι­κὰ ­στο­ρι­κὰ στοι­χεῖ­α.

Ἡ νη­στεί­α αὐ­τὴ εἶ­ναι ἀρ­χαι­ο­πα­ρά­δο­τος στὴν Ἐκ­κλη­σί­α μας. Πρῶ­τος ὁ Μέ­γας Ἀ­θα­νά­σι­ος ἀ­να­φέ­ρει νη­στεί­α μι­ᾶς ἑ­βδο­μά­δος με­τὰ τὴν Πεν­τη­κο­στή. «Τῇ γὰρ ἐ­βδο­μά­δι με­τὰ τὴν Ἁ­γί­αν Πεν­τη­κο­στὴν ὁ λα­ὸς νη­στεύ­σας ἐ­ξῆλ­θε πε­ρὶ τὸ κοι­μη­τή­ρι­ον εὔ­ξα­σθαι» (ἐ­γρά­φη πε­ρὶ τὸ 357 μ.Χ.). Αὐ­τὸς μὲν ἀ­να­φέ­ρει τὴν νη­στεί­α αὐ­τὴ ἀ­μέ­σως με­τὰ τὴν Πεν­τη­κο­στή, ἀλ­λὰ τὸ βι­βλί­ο τῶν Ἀ­πο­στο­λι­κῶν Δι­α­τα­γῶν, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἔ­χει γρα­φεῖ πε­νήν­τα πε­ρί­που ἔ­τη ἀρ­γό­τε­ρα καὶ ἀ­πη­χεῖ ἀ­πο­στο­λο­πα­ρά­δο­τες ἐν­το­λὲς καὶ συ­νή­θει­ες, τὴν ἀ­να­φέ­ρουν μί­α ἑ­βδο­μά­δα με­τὰ τὴν Πεν­τη­κο­στή, δη­λα­δὴ με­τὰ τὴν ἑ­ορ­τὴ τῶν Ἁ­γί­ων Πάν­των.«Με­τὰ οὒν τὸ ἐ­ορ­τᾶ­σαι ὑ­μᾶς τὴν πεν­τη­κο­στὴν ἑ­ορ­τά­σα­τε μί­αν ἑ­βδο­μά­δα καὶ με­τ’ ἐ­κεί­νην νη­στεύ­σα­τε μί­αν, δί­και­ον γὰρ καὶ εὐ­φραν­θῆ­ναι ἐ­πὶ τὴ ἐκ Θε­οῦ δω­ρε­ὰ καὶ νη­στεῦ­σαι με­τὰ τὴν ἄ­νε­σιν». Ὅ­πως φαί­νε­ται ἀ­πὸ τὸ χω­ρί­ο τῶν Ἀ­πο­στο­λι­κῶν Δι­α­τα­γῶν, ἡ πε­ρὶ ἢς ὁ λό­γος νη­στεί­α σχε­τι­ζό­ταν μὲ τὴν χαρ­μό­συ­νη πε­ρί­ο­δο ἀ­πὸ τὸ Πά­σχα μέ­χρι τὴν Πεν­τη­κο­στή, με­τὰ τὴν ὁ­ποί­α ἔ­πρε­πε νὰ ἐ­πέλ­θει κά­ποι­ας μορ­φῆς ἀν­τί­δρα­ση, ὥ­στε νὰ με­τρι­α­σθεῖ ἡ χαρ­μό­συ­νη δι­ά­θε­ση. Ἐ­πει­δὴ οἱ Ἀ­πό­στο­λοι εἶ­χαν ἀρ­χί­σει τὸ κή­ρυγ­μα με­τὰ τὴν Πεν­τη­κο­στή, οἱ με­τ’ αὐ­τὴν ἡ­μέ­ρες ἤ­σαν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νες σ’ αὐ­τούς. Γι’ αὐ­τὸ καὶ στὶς συ­ρι­α­κὲς πη­γὲς ἡ νη­στεί­α αὐ­τὴ ὀ­νο­μα­ζό­ταν τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων ἂν καὶ δὲν εἶ­χε ἀ­κό­μη εἰ­σα­χθεῖ ἀ­πὸ τὴ Δύ­ση στὴν Ἀ­να­το­λὴ ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων τῆς 29ης Ι­ου­νί­ου

 Ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων, ὅ­πως προ­ε­λέ­χθη, δὲν ὑ­πῆρ­χε ἀρ­χι­κῶς στὴν Ἀ­να­το­λή. Ὅ­ταν ὅ­μως εἰ­σή­χθη, ἡ νη­στεί­α ἐ­κεί­νη ἐ­ξε­λή­φθη ὡς προ­πα­ρα­σκευ­α­στι­κή τῆς ἑ­ορ­τῆς των. Γι’ αὐ­τὸ καὶ ἀ­πὸ τό­τε δι­αρ­κεῖ τό­σες ἡ­μέ­ρες ὅ­σες με­σο­λα­βοῦν με­τα­ξύ της ἑ­ορ­τῆς τῶν Ἁ­γί­ων Πάν­των καὶ τῆς ἑ­ορ­τῆς τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ­με­ρῶν ὁ ἀ­ριθ­μός, ὡς γνω­στὸν κα­τ’ ἔ­τος εἶ­ναι δι­α­φο­ρε­τι­κός, ἀ­νά­λο­γα μὲ τὴν ἡ­με­ρο­μη­νί­α, κα­τὰ τὴν ὁ­ποί­α θὰ ἑ­ορ­τα­σθεῖ τὸ Πά­σχα, δὲν ὑ­περ­βαί­νει ὅ­μως τὶς τρι­άν­τα (30) ἡ­μέ­ρες (σύμ­φω­να μὲ τὸ νέ­ο ἡ­με­ρο­λό­γι­ο). Ὑ­πάρ­χει ἀ­κό­μα καί πε­ρί­πτω­ση (ὅ­ταν τό Πά­σχα ἑ­ορ­τά­ζε­ται με­τα­ξύ 5 καί 8 Μα­ΐ­ου) νά μήν ἔ­χου­με κα­θό­λου νη­στεί­α.

Ἡ τρο­πο­ποί­η­ση αὐ­τὴ ἔ­γι­νε με­τα­ξὺ 7ου καὶ 9ου αι. καὶ κα­τ’ ἀρ­χὰς πι­θα­νῶς στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, ἡ ὁ­ποί­α τὸν 5ο αι. πρώ­τη δέ­χθη­κε ἀ­πὸ τὴ Ρώ­μη τὴν ἑ­ορ­τὴ τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων τῆς 29ης  Ἰ­ου­νί­ου καὶ τῆς ὁ­ποί­ας Ἐκ­κλη­σί­ας ἡ ση­μα­σί­α ἐ­νι­σχύ­θη­κε με­τὰ τὴν κα­τά­κτη­ση τῶν ἄλ­λων Πα­τρι­αρ­χεί­ων ἀ­πὸ τοὺς Ἄ­ρα­βες, ὥ­στε τὸ πα­ρά­δειγ­μά της ἐ­πέ­δρα­σε σὲ ὅ­λη τὴν Ὀρ­θό­δο­ξη Ἀ­να­το­λή. Ὁ Ὅ­σι­ος Θε­ό­δω­ρος ὁ Στου­δί­της ἀ­να­φέ­ρει ὅ­τι ὅ­πως κα­τὰ τὴ νη­στεί­α τοῦ Πά­σχα ἔτ­σι καὶ κα­τὰ τὴν νη­στεί­α τῶν Χρι­στου­γέν­νων, ἔ­τρω­γαν μί­α φο­ρὰ τὴν ἡ­μέ­ρα, τὴν ἐ­νά­τη ὥ­ρα (3μ.μ.) «δι­ὰ τὴν σμι­κρό­τη­τα τῶν ἡ­με­ρῶν», ἐ­νῶ κα­τὰ τὴν νη­στεί­α τῶν Ἀ­πο­στό­λων καὶ τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου, ἔ­τρω­γαν δύ­ο φο­ρές, τὴν ἐ­νά­τη καὶ νω­ρὶς τὸ βρά­δυ. Ἐ­πι­τρέ­πον­ταν πε­ρί­που οἱ τρο­φές, οἱ ὁ­ποῖ­ες καὶ σή­με­ρα ἐ­πι­τρέ­πον­ται. Κα­τ’ αὐ­τὲς τὶς ἐ­ορ­τά­σι­μες ἡ­μέ­ρες τὸ με­ση­με­ρι­α­νὸ γεῦ­μα λαμ­βα­νό­ταν πε­ρὶ τὴν ἕ­κτη ὥ­ρα (12μ.), τὸ δὲ βρα­δυ­νὸ κα­τὰ τὴν ἴ­δι­α μὲ τὶς ὑ­πό­λοι­πες πε­ρι­ό­δους ὥ­ρα.

Προ­ϊ­όν­τος του χρό­νου ὅ­μως οἱ νη­στεῖ­ες αὐ­τὲς (Χρι­στου­γέν­νων καὶ Ἄγ.Ἀ­πο­στό­λων) ἐ­πι­βλή­θη­καν σὲ τέ­τοι­α ἔ­κτα­ση καὶ ἔν­τα­ση, ὥ­στε ἴ­σχυ­σαν ὄ­χι μό­νον γι­ὰ τοὺς μο­να­χοὺς ἀλ­λὰ καὶ γι­ὰ τοὺς κλη­ρι­κοὺς καὶ λα­ϊ­κούς. Ὅ­μως αὐ­τὸ ἔ­γι­νε με­τὰ τὸ τέ­λος τοῦ 12ου αι. καὶ τοῦ­το ἐ­ξαι­τί­ας τῶν μο­να­στη­ρι­α­κῶν κτη­το­ρι­κῶν τυ­πι­κῶν. Ἀ­πὸ ἐ­κεῖ ἄρ­χι­σαν νὰ εἰ­σέρ­χον­ται, κυ­ρί­ως λό­γω εὐ­σε­βεί­ας, καὶ ἀ­νά­με­σα στὶς τά­ξεις τῶν κλη­ρι­κῶν καὶ λα­ϊ­κῶν. Βαθ­μη­δὸν ἐ­πι­κρά­τη­σαν γι­ὰ ὅ­λους καὶ ἔ­κτο­τε τη­ροῦν­ται ἀ­πὸ τοὺς χρι­στι­α­νούς μας.

Κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τῆς νη­στεί­ας αὐ­τή­ς δεν κα­τα­λύ­ου­με κρέ­ας, γα­λα­κτε­ρά καί αὐ­γά, ἐ­νώ ε­πι­τρέ­πε­ται ἡ κα­τά­λυ­ση ψα­ρι­οῦ. (Φυ­σι­κά πάν­το­τε ἐ­κτός Τε­τάρ­της καί Πα­ρα­σκευ­ῆς).

Ἄν ἡ ἑ­ορ­τή τῶν Ἄγ. Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καί Παύ­λου πέ­σει Τε­τάρ­τη ἤ Πα­ρα­σκευ­ή, κα­τα­λύ­ου­με μό­νο ψά­ρι.

Ψά­ρι κα­τα­λύ­ου­με καί κα­τά τήν ἑ­ορ­τή τοῦ Γε­νε­σί­ου τοῦ Τι­μί­ου Προ­δρό­μου (24 Ἰ­ου­νί­ου), ὁ­ποι­α­δή­πο­τε ἡ­μέ­ρα κι ἄν πέ­σει.

Γι­ά τό 2014 ἡ νη­στεί­α τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων δι­αρ­κεῖ ἀ­πό τήν Δευ­τέ­ρα 16 Ἰ­ου­νί­ου ἕ­ως τήν Κυ­ρι­α­κή 29 Ἰ­ου­νί­ου, δη­λα­δή 13 ἡ­μέ­ρες.

© Copyright 2023 Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.