Slide background

Γιατί οἱ πόλεμοι στὸν κόσμο;

Μᾶς ἀπαντοῦν οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν:

3IERARXES

Μέ­γας Βα­σί­λει­ος θε­ω­ρεῖ ἀ­πα­ρά­δε­κτό τὰ ἀ­γα­θά τῆς εἰ­ρή­νης νὰ χαί­ρον­ται ἐ­λά­χι­στοι ἄν­θρω­ποι, ἐ­νῶ χι­λι­ά­δες νὰ ἀ­πο­κλεί­ον­ται ἀπὸ αὐ­τά[1]. Σὲ ἄλ­λο ση­μεῖ­ο, ὁ ἴδι­ος ρω­τά­ει: «Μέ­χρι πό­τε θὰ ὑ­πάρ­χει πλοῦ­τος, ποὺ εἶ­ναι ἡ ἀ­φορ­μὴ τοῦ πο­λέ­μου; Οἱ ἐξο­πλι­σμοὶ γί­νον­ται γι­ὰ τὴν ἀ­πό­κτη­ση τοῦ πλού­του»[2].

Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Θε­ο­λό­γος, συμ­πλη­ρώ­νον­τας τὸν προ­βλη­μα­τι­σμὸ τοῦ Μ. Βα­σι­λεί­ου, λέει: «Μη­τέ­ρα τῶν πολέ­μων εἶ­ναι ἡ πλε­ο­νε­ξί­α, οἱ πό­λε­μοι μὲ τὴ σει­ρὰ τους γεν­νοῦν τὴν ὑψη­λὴ φο­ρο­λο­γί­α, ποὺ εἶ­ναι ἡ αὐ­στη­ρό­τατη κα­τα­δίκη τῶν πο­λι­τῶν»[3].

Γι­ὰ τὸν ἱ­ε­ρὸ Χρυ­σό­στο­μο, αἰ­τί­α τῆς κα­τα­στρο­φῆς τῆς εἰ­ρή­νης καὶ τῆς ἑ­νό­τη­τας τῶν πι­στῶν, εἶ­ναι «ὁ ἔ­ρω­τας γι­ὰ τὰ χρή­μα­τα, τὴν ἐξου­σί­α καὶ τὴ δό­ξα». «Τί­πο­τε δὲν συμ­βάλ­λει τό­σο πο­λὺ σὲ μά­χη καὶ σὲ πό­λε­μο, ὅ­σο ὁ ἔρω­τας γι­ὰ τὰ πα­ρόν­τα, ὅ­σο δη­λα­δὴ ἡ ἐ­πι­θυ­μί­α γι­ὰ δό­ξα, χρή­μα­τα ἢ γι­ὰ κα­λο­πέ­ρα­ση»[4].Προ­ϋ­πό­θε­ση γι­ὰ τὴν ἐ­πι­κρά­τη­ση τῆς εἰ­ρή­νης στὶς σχέ­σεις ἀν­θρώ­πων καὶ λα­ῶν, εἶναι ἡ ἀ­γά­πη, ὄ­χι σὰν θε­ω­ρη­τι­κο­λο­γί­α, ἀλ­λὰ σὰν στά­ση ζω­ῆς. Ἡ ἔλ­λει­ψη τῆς ἀ­γά­πης ὁ­δη­γεί στὴν κοι­νω­νι­κὴ ἀ­δι­κί­α, ποὺ ἔ­χει ὡς συ­νέ­πει­ά της τὴν ἀ­να­στά­τω­ση. «Ἐ­ὰν ὅ­λοι ἀ­γα­πού­σα­ν ὁἕ­νας τὸν ἄλ­λον ἀ­μοι­βαί­α, σὲ τί­πο­τα πλέ­ο­ν δὲν θὰ μπο­ροῦ­σε κα­νεὶς νὰ ἀ­δι­κή­σει, του­ναν­τί­ον, μά­λι­στα, καὶ οἱ φό­νοι, καὶ οἱ μά­χες,καὶ οἱ πό­λε­μοι, καὶ οἱ ἐ­πα­να­στά­σεις, καὶ οἱ ἀρ­πα­γές, καὶ οἱ πλε­ο­νε­ξί­ες, καὶ ὅ­λα τὰ κα­κὰ θὰ πα­ρα­με­ρί­ζον­ταν, ὥ­στε νὰ φθά­να­με στὸ ση­μεῖ­ο νὰ ἀ­γνο­οῦ­με ἀ­κό­μα καὶ ὀ­νο­μα­στι­κά τὴν κα­κί­α»[5].

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες δὲν κά­νουν «εἰ­ρη­νο­λο­γί­α», δὲν ζη­τοῦν ἀ­πὸ τοὺς πι­στοὺς ἁ­πλὰ νὰ ἐπι­δι­ώ­ξουν μι­ὰ εἰ­ρή­νευ­ση ἐ­ξω­τε­ρι­κή, τυ­πι­κή. Ὁ στό­χος τους δὲν εἶ­ναι ἡ «εἰ­ρη­νι­κὴ συ­νύ­παρ­ξη» χω­ρὶς πε­ρι­ερ­χό­με­νο. Ἡ εἰ­ρή­νη, ἄν μεί­νει μό­νο στὰ λό­γι­α, λέ­ει ὁ Μ Βα­σί­λει­ος, κα­ταν­τά­ει κο­ρο­ϊ­δί­α. Ὑ­πο­γραμ­μί­ζουν πὼς ἡ εἰρή­νη συμ­πο­ρεύ­ε­ται μὲ τὴ δι­και­ο­σύ­νη καὶ τὴν ἀ­γά­πη.

Σκο­πὸς τοῦ Χρι­στι­α­νοῦ, βέ­βαι­α, εἶναι νὰ εἰ­ρη­νεύ­ει μὲ ὅ­λους, ὅ­ταν αὐ­τὸ εἶ­ναι δυ­να­τόν. «Δι­ό­τι με­ρι­κὲς φο­ρὲς δὲν εἶ­ναι δυ­να­τόν. Ὅ­πως, π.χ., ὅ­ταν ἡ ὑ­πό­θε­ση ἀ­φο­ρᾶ τὴ­ν πί­στη στὸ Θε­ό, ἢ ὅ­ταν ὁ ἀ­γώ­νας γί­νε­ται γι­’αὐ­τοὺς ποὺ ἀ­δι­κοῦν­ται. Ἂν δεῖς κά­που νὰ κα­κο­ποι­εῖ­ται ἡ πί­στη, τό­τε μὴν προ­τι­μή­σει­ς τὴν ὁ­μό­νοι­α ἀ­πὸ τὴν ἀ­λή­θει­α, ἀλ­λὰ στά­σου ἀν­τι­με­τω­πος στὸ κα­κὸ μὲ γεν­ναι­ό­τη­τα, μέ­χρι θα­νά­του»[6].χρι­στι­α­νι­κή πί­στη δὲν μπο­ρεῖ νὰ ταυ­τι­στεὶ καὶ νὰ συμ­βα­δί­σει μὲ τὴν «εἰ­ρή­νη» τῶν ἐ­κμε­ταλ­λευ­τῶν καὶ τῶν ἀ­σε­βῶν, γι­α­τί ἀ­κρι­βώ­ς αυὐτη δὲν εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κὴ εἰ­ρή­νη. Εἶ­ναι «εἰ­ρή­νη» τῶν λί­γων, καὶ ὄ­χι ὅ­λων των παι­δι­ῶν τοῦ Θε­οῦ. Γι­ὰ τὸν ἅ­γι­ο Γρη­γό­ρι­ο «Εἶναι προ­τι­μο­τε­ρος ὁ ἀ­ξι­έ­παι­νος πό­λε­μος ἀ­πὸ τὴν εἰρή­νη ποὺ μᾶς χω­ρί­ζει ἀ­πὸ τὸν Θε­ὸ» [7].

Καὶ στὴν πε­ρί­πτω­ση ὅ­μως αὐ­τή, ὁ πι­στό­ς ὁ­φείλει νὰ κά­νει δι­ά­κρι­ση με­τα­ξὺ προ­σώ­πω­ν καὶ ἀν­τι­λή­ψε­ων. Νὰ πο­λε­μᾶ δη­λα­δὴ καὶ νὰ συγ­κρού­ε­ται μὲ κα­τα­στά­σεις, ἀλ­λὰ ὄ­χι νὰ μι­σεῖ καὶ νὰ ἀ­πο­στρέ­φε­ται ἀν­θρώ­πους. Νὰ μὴν με­τα­τρέ­πει, δη­λα­δή, ἀ­κό­μη καὶ σὲ αὐ­τή­ν τὴν πε­ρί­πτω­ση, τὴν ψυ­χή του σὲ πε­δί­ο μά­χης.

Τέ­λος, πρέ­πει νὰ το­νι­σθεῖ ὅ­τι γι­ὰ νὰ ἐ­πι­τευ­χθεῖ ἡ ἐ­ξω­τε­ρι­κὴ εἰ­ρή­νη, ὁ ἀν­θρω­πο­ς πρέ­πει προ­η­γού­με­να νὰ ἔ­χει πε­τύ­χει τὴν εἰ­ρή­νευ­ση τοῦ ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ του κό­σμου.

Γι­ὰ τοὺς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, εἶ­ναι ἀ­νώ­φε­λο κα­ποι­ος νὰ ἀ­γω­νί­ζε­ται νὰ εἰ­ρη­νεύ­σει τοὺ­ς ἄλ­λους, ἐ­νῶ δὲν ἔ­χει κα­τορ­θώ­σει νὰ πε­τύ­χει τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ γα­λή­νη καὶ ἠ­ρε­μί­α. Μόνο κα­τορ­θώ­νον­τας τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ εἰ­ρή­νη ὁ Χρι­στι­α­νός, γί­νε­ται πραγ­μα­τι­κὰ «εἰ­ρη­νο­ποι­ὸς» δη­λα­δή, «Υἱ­ὸς Θε­οῦ». Μό­νο τό­τε, οἱ ὅ­ποι­οι ἀ­γώ­νες του γι­ὰ τὴν εἰ­ρή­νη τοῦ κό­σμου θὰ ἔχουν εὐ­ερ­γε­τι­κὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα γι­ὰ τοὺς ἄλ­λους.


[1] ΒΕΠ 55, 309

[2] ΒΕΠ 54, 74, 6

[3] ΒΕΠ 59, 141

[4] PG. 55,343

[5] ΒΕΠ 61, 271

[6] PG 60, 611

[7] ΒΕΠ 58, 274,7

© Copyright 2023 Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.