Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας μας, διατηρεί ἀπὸ τὸ 2012 Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, ὅπου κάθε Δευτέρα 10-12 π.μ. δίδονται σὲ 55 οἰκογένειες τοῦ Δήμου μας, τρόφιμα. 

 

ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ Ε­ΝΟ­ΡΙ­Α­ΚΗΣ ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

Ι­Ε­ΡΟΥ ΝΑ­ΟΥ ΚΟΙ­ΜΗ­ΣΕ­ΩΣ ΤΗΣ ΘΕ­Ο­ΤΟ­ΚΟΥ
Δ.Ε. Α­ΓΙ­ΟΥ ΣΤΕ­ΦΑ­ΝΟΥ


ἀρ.πρωτ.08                                                                                                               Ἐν Ἁ­γί­ῳ Στε­φά­νῳ τῇ 16ῃ Ἰ­ου­νί­ου 2014

 

ΔΕΛ­ΤΙ­Ο ΤΥ­ΠΟΥ

 

ΘΕ­ΜΑ: Ἐ­νη­μέ­ρω­ση λει­τουρ­γί­ας Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου

Κα­τὰ τὴν συ­νε­δρί­α­ση τῆς 12ης Ἰ­o­υ­νί­ου τ.ἔ. ἡ Δ.Ε. τοῦ Τ.Ε.Δ. ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ δη­μο­σι­εύ­σει πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἐ­νο­ρι­τῶν της καὶ παν­τὸς ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου τὰ ἀ­κό­λου­θα:

  1. Ἐ­νο­ρι­α­κὴ Τρά­πε­ζα Ρού­χων ποὺ ἐ­δῶ καὶ τέσ­σε­ρα χρό­νι­α λει­τούρ­γη­σε ἄ­ψο­γα, μὲ ἀ­πο­στο­λὲς στὸ ἐ­σω­τε­ρι­κὸ καὶ ἐ­ξω­τε­ρι­κό (Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λή), δι­α­κι­νών­τας πά­νω ἀ­πὸ 2.500! κού­τες ρού­χων, θὰ Α­ΝΑ­ΣΤΕΙ­ΛΕΙ τὴν λει­τουρ­γί­α της, λό­γω τῶν ἔρ­γων κα­τα­σκευ­ῆς τοῦ προ­αυ­λί­ου τοῦ Νέ­ου Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ. Ἔτ­σι θὰ πα­ρα­λαμ­βά­νει καὶ θὰ δί­δει ρού­χα μό­νο ἕ­ως τὸ τέ­λος Ἰ­ου­νί­ου 2014.
  2. Τὸν προ­σε­χόν­τα μή­να Αὔ­γου­στο ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΗ­ΣΕΙ τὸ Κοι­νω­νι­κὸ Παν­το­πω­λεῖ­ο (τρό­φι­μα) οὔ­τε καὶ ἡ Τρά­πε­ζα ἀ­γά­πης (φα­γη­τό).
  3. Ἀ­πὸ τὸν μῆ­να Σε­πτέμ­βρι­ο, ἡ Ἐ­νο­ρι­α­κὴ Τρά­πε­ζα ἀ­γά­πης, θὰ αὐ­ξή­σει κα­τὰ μί­α ἡ­μέ­ρα τὴν δι­α­νο­μὴ φα­γη­τοῦ στοὺς δι­και­ού­χους. Δη­λα­δή, θὰ δι­α­νεί­με­ται Δευ­τέ­ρα καὶ Πέμ­πτη κά­θε ἑ­βδο­μά­δος.
  4. Τέ­λος, ΠΑ­ΡΑ­ΚΑ­ΛΕΙ, ἀν­τὶ στε­φά­νων στὶς Νε­κρώ­σι­μες Ἀ­κο­λου­θί­ες, νὰ δί­δε­τε τὸ χρη­μα­τι­κὸ πο­σὸ ποὺ ἐ­πι­θυ­μεί­τε, ὄ­πως ὑ­πάρ­χει ἡ πα­λαι­ά αὐ­τὴ πρα­κτι­κή, ὑ­πὲρ τοῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου, λαμβάνοντας τὴ σχετικὴ ἀπόδειξη.

Σᾶς εὐ­χα­ρι­στού­με γι­α τήν ἀ­γά­πη καί τη­ν εὐ­αι­σθη­σί­α Σας. Σᾶς εὐ­χα­ρι­στοῦ­με γι­ά ὅ­,τι προ­σφέ­ρα­τε μέ­χρι σή­με­ρα!


ὁ Πρό­ε­δρος

πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος
Χρυ­σο­βα­λάν­της Θε­ο­δώ­ρου

Τὰ μέ­λη

Ἀ­να­στα­σί­α Κου­λου­ψού­ζη

Χά­ρις Δε­βε­ρά­κη

Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­να­γι­ώ­του

Χρι­στί­να Βα­φει­ά­δου

Σμα­ρώ Γι­α­κου­μί­δου


Εκτύπωση   Email