Κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

AthanasiosMartinosἈ­θα­νά­σιος Μαρ­τί­νος

Ὁ Ἀ­θα­νά­σιος Μαρ­τί­νος τοῦ Ἰ­ω­άν­νη καί τῆς Ἀ­θη­νᾶς, γεν­νή­θη­κε τήν 1η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1950. Εἶ­ναι πτυ­χι­οῦ­χος τοῦ Οἰ­κο­νο­μι­κοῦ Τμή­μα­τος Νο­μι­κῆς Σχο­λῆς Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν (1974) ἐ­νῶ σπού­δα­σε καί Ναυ­τι­λια­κά στό Λον­δί­νο (1968-1969).

Εἶ­ναι Δι­ευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος τῆς ἑ­ται­ρεί­ας E­a­s­t­e­rn M­e­d­i­t­e­r­r­a­n­e­an M­a­r­i­t­i­me L­i­m­i­t­ed.(Ἑ­ται­ρεί­α δι­α­χεί­ρι­σης πον­το­πό­ρων πλοί­ων).

 

 Ktitor


 

Ἀπάντησις του Ἑκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

 

 

 


Εκτύπωση   Email