Ἰδιωτικά Παρεκκλήσια

Τὰ Ἰδιωτικά Παρεκκλήσια ποὺ βρἰσκονται ἐντὸς τῶν ὀρίων τῆς ἐνορίας μας εἶναι:

1.  Ἁγίου Κωνσταντίνου, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁμώνυμη ὀδὸ (ἀρ, 8) στὸ λόφο Κουρεμένου, καὶ ἀνήκει στὸν κύριο Κωνσταντίνο Ζερβουλάκο.

 

KonstantinosEleni agkontsan

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία μόνο τὴν ἡμέρα (ἢ τὸ πρῶτο ἐπόμενο Σάββατο) τῆς μνήμης του.

 

2. Ἁγίου Ραφαήλ καὶ Ἁγίας Θέκλης, ποὺ βρίσκεται στὴν ὀδὸ Καραολὴ & Δημητρίου 35 καὶ ἀνήκει στὸν κύριο Γεώργιο Καραβαρβέρη

 

rafail 2014

 

Τό ἐκ­κλη­σά­κι τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας, τοῦ Ἁ­γί­ου Ρα­φα­ήλ καί τοῦ Τα­ξι­άρ­χη Μι­χα­ήλ τοῦ Μαν­τα­μά­δου βρί­σκε­ται ἐν­σω­μα­τω­μέ­νο στήν ἀ­να­το­λι­κή πλευ­ρά τῆς κα­τοι­κί­ας τοῦ κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­ρα­βερ­βέ­ρη στήν ὁ­δό Δ. Κα­ρα­ο­λή 33 στόν Ἅ­γι­ο Στέ­φα­νο. Εἶ­ναι ἕ­να μι­κρό μο­νό­κλι­το ὀρ­θο­γώ­νι­ο κτί­σμα, ἐ­νῶ ἐ­ξω­τε­ρι­κά κα­λύ­πτε­ται ἀ­πό κε­ρα­μι­δω­τή δίρ­ριχ­τη στέ­γη.

Τό ἐκ­κλη­σά­κι χτί­στη­κε τό 1996 μα­ζί μέ τήν κα­τοι­κί­α τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας, ἀλ­λά ἡ ἱ­στο­ρί­α του ἀρ­χί­ζει ἀρ­κε­τές δε­κα­ε­τί­ες πρίν. Σύμ­φω­να μέ τίς πλη­ρο­φο­ρί­ες πού μᾶς ἔ­δω­σε ὁ κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρης τό ἐκ­κλη­σά­κι βρί­σκε­ται σή­με­ρα στήν ἴ­δι­α θέ­ση πού βρι­σκό­ταν πα­λαι­ό­τε­ρα ἡ ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας.

Ὁ να­ός τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας χτί­στη­κε τό 1965 ἀ­πό τήν μο­να­χή Θέ­κλα, ἡ ὁ­ποί­α μό­να­ζε σέ ἕ­να μι­κρό σπί­τι δί­πλα στό να­ό καί τόν φρόν­τι­ζε. Με­τά τό σει­σμό τοῦ 1982 ὁ να­ός ἔ­πα­θε ἀρ­κε­τές ζη­μι­ές.

Σύμ­φω­να μέ τήν ἐ­πι­θυ­μί­α τῆς μο­να­χῆς, με­τά τήν κοί­μη­σή της, τό Μάρ­τι­ο τοῦ 1985, τό κτῆ­μα μα­ζί μέ τό να­ό καί τό μι­κρό κτί­σμα πε­ρι­ῆλ­θαν στά χέ­ρι­α τοῦ π.Δα­νι­ήλ στό Μο­να­στή­ρι (Γ.Ο.Χ) τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Μυρ­τι­δι­ώ­τισ­σας στό Κρυ­ο­νέ­ρι, μέ τόν ὄ­ρο νά μέ­νει ἐ­κεῖ ὁ ἀ­δελ­φός της Γι­άν­νης μέ­χρι τό τέ­λος τῆς ζω­ῆς του.

Με­τά τό θά­να­το καί τοῦ ἀ­δελ­φοῦ της τό 1994, τό Μο­να­στή­ρι πού­λη­σε τό οἰ­κό­πε­δο στόν κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρη μέ τόν ὄ­ρο νά φτι­αχ­τεῖ καί ἕ­να ἐκ­κλη­σά­κι στά ἐ­ρεί­πι­α πι­ά τοῦ πα­λαι­οῦ Να­οῦ τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας.

Ἡ οἰ­κο­γέ­νει­α ἐκ­πλή­ρω­σε τήν ἐ­πι­θυ­μί­α αὐ­τή χτί­ζον­τας μα­ζί μέ τό σπί­τι τους καί τό ση­με­ρι­νό τρι­συ­πό­στα­το ἐκ­κλη­σά­κι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στήν Ἁ­γί­α Θέ­κλα, στόν Ἅ­γι­ο Ρα­φα­ήλ καί στόν Τα­ξι­άρ­χη Μι­χα­ήλ τοῦ Μαν­τα­μά­δου τῆς Λέ­σβου, τούς ὁ­ποί­ους εὐ­λα­βεῖ­ται ἰ­δι­αί­τε­ρα ἡ οἰ­κο­γέ­νει­α μι­ά καί εἶ­ναι ἡ πε­ρι­ο­χή κα­τα­γω­γῆς τους.

Στό ἐ­σω­τε­ρι­κό του τό ἐκ­κλη­σά­κι εἶ­ναι λευ­κό καί ἁ­πλό. Τό τέμ­πλο τοῦ εἶ­ναι σύγ­χρο­νη ξυ­λό­γλυ­πτη κα­τα­σκευ­ή ἐ­νῶ ἡ μαρ­μά­ρι­νη Ἁ­γί­α Τρά­πε­ζα εἶ­ναι ἐν­σω­μα­τω­μέ­νη στήν κόγ­χη τοῦ Ἱ­ε­ροῦ καί προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας. Ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας προ­έρ­χον­ται ἀ­κό­μη ὁ μαρ­μά­ρι­νος μι­κρός σο­λέ­ας κα­θώς καί ὁ μαρ­μά­ρι­νος σταυ­ρός στή στέ­γη. Ὅ­λα τα ὑ­πό­λοι­πα στοι­χεῖ­α ἔ­χουν γί­νει μέ δα­πά­νες τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας τοῦ κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρη.

Στούς τοί­χους ὑ­πάρ­χουν ἀρ­κε­τές φο­ρη­τές εἰ­κό­νες πού προ­έρ­χον­ται εἴ­τε ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό εἴ­τε ἀ­πό τόν ση­με­ρι­νό ἰ­δι­ο­κτή­τη. Ξε­χω­ρί­ζουν ἰ­δι­αί­τε­ρα οἱ εἰ­κό­νες πού εἶ­ναι ζω­γρα­φι­σμέ­νες στό Ἅ­γι­ο Ὄ­ρος στή Σκή­τη τῶν ἀ­δελ­φῶν Ἰ­ω­α­σα­φαί­ων τό 1972.

Τό ἐκ­κλη­σά­κι πα­νη­γυ­ρί­ζει τήν πα­ρα­μο­νή τῶν Μυ­ρο­φό­ρων στήν ἑ­ορ­τή τοῦ Τα­ξι­άρ­χη τοῦ Μαν­τα­μά­δου. Τήν πα­ρα­μο­νή τῆς ἑ­ορ­τῆς γί­νε­ται ἑ­σπε­ρι­νός μέ ἀρ­το­κλα­σί­α.


Εκτύπωση   Email